You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

08.12.2016 Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області

10 грудня 1948 року в Парижі Генеральна Асамблея ООН урочисто прийняла Загальну Декларацію прав людини – перший документ, який на міжнародному рівні проголосив основні громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні права і таким чином встановив їх стандарти.

Зараз день 10 грудня у всьому світі відзначається як День прав людини. З 2008 року його святкує і Україна. Тоді відповідним Указом Президента було започатковане щорічне проведення Всеукраїнського тижня права.

У 2016році тиждень права проходитиме з 5 по 9 грудня, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права».

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини.

Досліджуючи поняття прав людини в цілому, слід відзначити, що права людини розглядаються, як певні нормативно-структуровані якості й особливості буття особистості, які виражають її свободу, є невіддільними й необхідними способами та умовами її життя, її взаємовідносин із суспільством, державою, іншими індивідами. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівень розвитку і мають бути рівними для всіх людей. Рівність прав громадян України, закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Громадяни мають право знайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду; вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що знаходяться у пенсійній справі, та копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії; знайомитись в органах Фонду з нормативно-правовими актами на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії; одержувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.

При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації або особисто або поштовим відправленням або через представника, який діє на підставі довіреності; надати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви; за бажанням одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів; вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів; одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови; одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку.

Громадяни, яким призначено пенсії мають право обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи); одержувати пенсію у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія; на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Реалізуючи своє право на звернення громадяни мають право звертатись до органів Фонду з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”; вимагати розгляду звернень у своїй присутності та за участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право на безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами; вимагати особистого прийому на дому, у разі, коли за станом здоров’я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня; звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб; оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня; вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.

Посадові та службові особи органів Пенсійного фонду України зобов’язані неухильно дотримуватись прав громадян при призначенні і виплаті пенсій, вживати заходи щодо попередження їх порушення; не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються за призначенням (перерахунком) пенсії; надавати допомогу громадянам у витребуванні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів; дотримуватись встановлених законодавством строків призначення (перерахунку) та виплати пенсій; письмово інформувати застрахованих осіб про набуття права на призначення пенсії і порядок її призначення, про призначення або відмову в призначенні пенсії, її розмір, порядок виплати, а також про можливість та умови переходу на інший вид пенсії та порядок оскарження рішень виконавчих органів Пенсійного фонду; попереджати пенсіонера в письмовій формі за місяць до закінчення строку, на який призначена пенсія, про дату та підстави припинення її виплати; проводити в установленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції у строки, визначені законодавством; надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їх пенсійного забезпечення; у разі порушення прав громадян при призначенні (перерахунку) або виплаті пенсій притягати винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.

Спеціалістами юридичного відділу надається правова допомога з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, особам, які звертаються на особистий прийом. Особиста увага приділяється виїзним прийомам. З метою надання роз’яснень щодо діючого законодавства юристи управління беруть участь у Громадській правовій приймальні, яка організована Сєвєродонецькою міською радою.

Пенсійний фонд України забезпечує реалізацію задекларованих у Конституції гарантій соціальної підтримки непрацюючих громадян. А головним завданням юридичної служби територіальних управлінь Пенсійного фонду є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Пенсійним фондом, його органами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також захист інтересів Пенсійного фонду в судах.

Насамперед, юристи допомагають відновлювати громадянам свої права на страховий стаж. З цією метою постійно подаються позовні заяви про стягнення заборгованості із сплати страхових внесків. Крім того, направляються в органи Державної виконавчої служби виконавчі листи та вимоги, завдяки чому вдається повністю охопити правовими заходами стягнення заборгованості в судовому та адміністративному порядку. Таким чином, кошти, які надходять на рахунки Фонду, скеровуються на фінансування пенсійних виплат.

Важливими джерелами інформації, які широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України „Пенсійний кур'єр" та „Вісник Пенсійного фонду України", на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов'язків роботодавців та застрахованих осіб, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

Підсумовуючи зазначене вище можна зробити висновок, що ми виконуємо одну з найважливіших соціальних функцій у державі - здійснюємо пенсійне забезпечення наших громадян, тому одним із основних пріоритетів Пенсійного фонду України є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України.